Řádná členská schůze KHK JM 25.6.2019

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek svolává tímto řádnou členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 25. 6. 2019 ve 13.00 hod. na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost.

 
                           P O Z V Á N K A
                      Představenstvo spolku
     Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek
                (dále jen „KHK JM“ nebo „spolek“)
     se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 696 51 175
     zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22010
     svolává tímto řádnou členskou schůzi spolku (dále jen „ČS“),
     která se bude konat dne 25. 6. 2019 ve 13.00 hod..
     na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost.

Program ČS:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti , volba orgánů ČS, schválení programu.
2. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady spolku.
3. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, zprávou představenstva o činnosti spolku za rok 2018 a stavu jeho majetku k 31.12.2018.
4. Zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro ČS.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Zpráva představenstva o hlavních směrech činnosti spolku v r.2019 a schválení těchto hlavních směrů.
7. Projednání členství spolku ve spolku s názvem „Spolek pro výstavbu dálnic D 35 a D 43 z.s.“.
8. Různé.
9. Závěr.

Informace k registraci a dokladům pro ČS:
Registrace členů spolku bude probíhat dne 25.6.2018 od 12.45 hod. do 13.00 hod..
V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a občanský průkaz. Plná moc pak bude uložena v dokladech spolku.
Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí ve lhůtě 14 dnů před konáním ČS v pracovních dnech od 9.00 hod do 13.00 hod. v budově TITC, 1.patro, na adrese Purkyňova 648/125 v Brně. Každý člen má právo požádat o zaslání těchto dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu. Výdaje spojené s účastí na ČS si každý člen hradí sám.

Návrh usnesení ČS:
-k bodu 1: není předkládán návrh usnesení, orgány ČS budou navrženy při jednání ČS dle účasti.
-k bodu 2: ČS odvolává ke dni 25.6.2019 členy představenstva, a to:
-Ivo Lizna, dat.nar.:12.3.1966, bytem Janáčkova 1628/2, 680 01 Boskovice
-Pavel Veselý, dat.nar. :18.8.1947, bytem Bačov 3, 680 01 Boskovice
ČS volí ke dni 25.6.2019 nové členy představenstva, a to:
-Ivo Lizna, dat.nar.:12.3.1966, bytem Janáčkova 1628/2, 680 01 Boskovice, opětovně na nové funkční období
-ing. Romana Špačková, MBA, dat.nar.: 26.4.1970, bytem Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko
ČS odvolává člena dozorčí rady ke dni 25.6.2019, a to:
-Ing. Jiří Šebela, dat.nar.:7.1.1958, bytem Kamnářská 2445/2f, 678 01 Blansko
ČS volí nového člena dozorčí rady k datu 25.6.2019, a to opětovně na nové funkční období:
-Ing. Jiří Šebela, dat.nar.:7.1.1958, bytem Kamnářská 2445/2f, 678 01 Blansko
-k bodu 5:ČS schvaluje účetní závěrku za r.2018 a rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu představenstva.
-k bodu 6:ČS schvaluje hlavní směry činnosti spolku na r. 2019 uvedené ve zprávě představenstva.
-k bodu 7:ČS schvaluje vstup spolku jako člena do spolku „ Spolek pro výstavbu dálnic D 35 a D 43 z.s., IČ:05345626, se sídlem Luční 1054, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.

Důvod konání ČS:
Zákonný požadavek schválit účetní závěrku a rozdělit hospodářský výsledek , dále na základě požadavku člena spolku-OHK Blansko schválit změnu jeho zástupců ve spolku a dále projednání možnosti členství spolku v jiném spolku na základě nabídky tohoto spolku.
---------------------------------------
Každý člen spolku potvrdí svoji účast do 20.6.2019 na e-mail:khkjm @ khkjm.cz.

V Brně, dne 10.6.2019
 
Ing. Michal Štefl v.r.
předseda představenstva