Řádná členská schůze KHK JM 26.6.2020

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek svolává tímto řádnou členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 26. 6. 2020 ve 14.00 hod. na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost.

 
         

                                       POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

                                                              Představenstvo

                             Krajské hospodářské komory jižní Moravy, spolek

                                   (dále jen „KHK JM“ nebo „spolek“)

se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, Medlánky, PSČ 612 00, IČ: 696 51 175

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22010 

                                                      svolává tímto

                                    řádnou členskou schůzi spolku,

                      která se bude konat dne 26. 6. 2020 ve 14.00 hod.

na adrese Purkyňova 648/125, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost

s následujícím pořadem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze, schválení programu.
 2. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, návrhem na vypořádávání hospodářského výsledku za rok 2019, zprávou o činnosti spolku za r. 2019 a stavu majetku k 31. 12. 2019.
 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2019 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám pro členskou schůzi.
 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
 5. Zpráva o hlavních směrech činnosti spolku v r. 2020 a schválení těchto hlavních směrů.
 6. Prodej majetkového podílu ve společnostech VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s.
 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady spolku.
 8. Odvolání a volba členů představenstva spolku.
 9. Volba předsedy představenstva, odvolání a volba místopředsedů představenstva.
 10. Nominace zástupců KHK JM do orgánů Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
 11. Závěr.

Registrace členů spolku bude probíhat dne 26. 6. 2020 od 13.45 do 14.00 hodin. V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, každá s platností originálu. Tato plná moc pak bude uložena v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík.  

Důvodem pro odvolání některých členů představenstva a dozorčí rady spolku a volbu nových členů představenstva a dozorčí rady spolku jsou změny ve statutárním orgánu některých členů spolku a tím i změny zástupců těchto členů spolku v představenstvu spolku a dále uplynutí tříletého funkčního období členů představenstva a dozorčí rady.

Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí ve lhůtě 14 dnů před konáním členské schůze v pracovních dnech od 9.00 hod do 13.00 hod. v budově TITC, 1. patro, na adrese Purkyňova 648/125 v Brně. Každý člen má právo požádat o zaslání těchto dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu. Výdaje spojené s účastí na členské schůzi si každý člen hradí sám.

Návrh usnesení členské schůze KHK JM:

- bod 1: Není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na členské schůzi dle přítomných.

- body 2,3: Není předkládán návrh usnesení, protože o těchto bodech nebude vydáno usnesení.

- bod 4: Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 dle návrhu představenstva.

- bod 5: Členská schůze schvaluje hlavní směry činnosti spolku v r. 2020 dle návrhu představenstva.

- bod 6: Členská schůze pověřuje předsedu představenstva KHK JM vedením jednání o prodeji majetkového podílu ve společnostech VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s. Nabídky zájemců budou předloženy členské schůzi spolku, která o prodeji rozhodne.

- bod 7,8: Není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na členské schůzi na základě obdržených návrhů změn v představenstvu KHK JM a v dozorčí radě KHK JM ze strany jednotlivých členů.

- bod 9,10: Není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na členské schůzi z osob zvolených v rámci bodu 8.

Každý člen spolku potvrdí svoji účast do 22. 6. 2020 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V Brně, dne 10. 6. 2020                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           Ing. Michal Štefl

                                                                                                            předseda představenstva                 

 

 

 

Vytisknout E-mail