Řádná členská schůze KHK JM 24.6.2021

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek svolává tímto řádnou členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 24. 6. 2021 ve 14.00 hod. na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost.

 
         

P O Z V Á N K A

Představenstvo spolku

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

(dále jen „spolek“)

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 696 51 175

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22010

svolává tímto

členskou schůzi spolku (dále jen „ČS“),

která se bude konat dne 24. 6. 2021 ve 14.00 hod.

na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost

 

Program ČS:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů, schválení programu.

2. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok

2020, zprávou představenstva o činnosti spolku za rok 2020 a stavu jeho majetku k 31. 12. 2020.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a

zprávám představenstva pro ČS.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

5. Zpráva o hlavních směrech činnosti spolku v roce 2021 a schválení těchto hlavních směrů.

6. Volba členů dozorčí rady spolku.

7. Volba členů představenstva spolku.

8. Schválení prodeje akcií společnosti VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s.

9. Závěr ČS.

 

Organizační pokyny:

Registrace členů spolku bude probíhat dne 24.6.2021 od 13.45 hod. do 14.00 hod.

V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Jeden výtisk pak bude uložen v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík pro zápis změn.

Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí ve lhůtě 14 dnů před konáním ČS v pracovních dnech od 9.00 hod. do 13.00 hod. v budově TITC, 1. patro, na adrese Purkyňova 648/125 v Brně. Každý člen má právo požádat o zaslání těchto dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu. Výdaje spojené s účastí na ČS si každý člen hradí sám.

 

Důvody konání ČS:

- zákonná povinnost schválit účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku do konce šestého měsíce,

- zákonná povinnost volby členů představenstva a dozorčí rady v případě uplynutí funkčního období,

- hledání jiných investičních příležitostí v případě prodeje akcií ve vlastnictví spolku

 

Návrh usnesení ČS (k bodům u kterých se bude schvalovat usnesení):

- bod 1: není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na ČS dle přítomných.

- bod 4: ČS schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle návrhu

představenstva.

- bod 5: ČS schvaluje hlavní směry činnosti spolku na r. 2021 dle návrhu představenstva.

- bod 6: ČS volí za člena dozorčí rady s účinností od 24. 6. 2021 tyto osoby:

                - RNDr. Soňa Veselá, nar. 13. 2. 1965, bytem Grohova 125/31, Veveří, 602 00 Brno

                - Jan Kárník, nar. 27. 2. 1949, bytem Sokolská 1280, 669 02 Znojmo

- bod 7: ČS volí za člena představenstva s účinností od 24. 6. 2021 tuto osobu:

                - Mgr. Karel Podzimek, nar. 3. 6. 1981, bytem Nová Přímětická 332/52, Přímětice, 669 04 Znojmo

- bod 8: ČS schvaluje prodej akcií VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s. dle návrhu představenstva.

 

Každý člen spolku potvrdí svoji účast do 20.6.2021 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V Brně, dne 7. 6. 2021

                                                                                                                                                      Ing. Michal Štefl

                                                                                                                                              předseda představenstva

                 

Vytisknout E-mail