Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny!

Zařazení do Režimu Ukrajina

(informace pro zaměstnavatele)

DNE 26. 4. 2017 BYLY SCHVÁLENY KOORDINAČNÍM ORGÁNEM VLÁDY UPRAVENÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA. TATO ÚPRAVA VSTOUPILA V PLATNOST OD 1. 5. 2017. Od 1. 9. 2019 JSOU PROJEKTY ŘÍZENÉ EKONOMICKÉ MIGRACE PRO STŘEDNĚ A NÍZKO KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY TRANSFORMOVÁNY NA "PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC". 

Dále si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1. 9. 2017 přibližně 4 měsíce.

Hospodářská komora ČR dlouhodobě požaduje od představitelů vlády České republiky zásadní řešení této situace a usiluje o posílení Generálního konzulátu ve Lvově a příslušných útvarů Ministerstva vnitra a tím zrychlení procesu při vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu.

Děkujeme Vám za pochopení.

K projektu:

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost (vzorový formulář žádosti je přiložen níže) včetně všech požadovaných příloh. Do políčka Garant je třeba vyplnit název naší organizace: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek. Žádost by měla být opatřena razítkem firmy, podpisem statutárního orgánu společnosti, jeho jménem, příjmením a datem podpisu. Žádost je třeba dodat ve formátu xls. a ve formátu pdf. (s podpisem statutárního orgánu). Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. V žádance volného pracovního místa na ÚP musí být spodní hranice nabízeného platového rozmezí rovna minimálně 1,2 násobku nejnižší úrovně zaručené mzdy. Do jaké kategorie zaručené mzdy (a tím i odpovídajícího platového ohodnocení) spadá Vámi nabízené volné pracovní místo, určené pro Vašeho budoucího zaměstnance se zaměstanneckou kartou, stanoví pracovník ÚP na základě platných předpisů.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Upozorňujeme žadatele o zařazení do Režimu Ukrajina, že podmínkou k zařazení do Režimu je splnění zákonné povinnosti podnikatelského subjektu mít na veřejně dostupném registru (obchodní rejstřík) zveřejněny učetní závěrky (rozvaha, výkaz, příloha) nejméně za dva předcházející roky.

Požadované přílohy žádosti

1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí výpis z Czechpointu. K tomuto dokumentu bude rovněž přiložen výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výše uvedené informace), resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 6 a to i zpětně po dobu 2 let). Stačí prostá kopie s razítkem firmy a podpisem statutárního orgánu.

2.  Vyplněnou "Průvodní kartu"

3. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

4. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

5. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

  • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.

6. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

7. Čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR

 

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel o zařazení má několik možností jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Žádost lze rovněž podat osobně v sídle kontaktního místa nebo žádost doručit prostřednictvím poštovních služeb.

Kontaktní místo KHK JM:

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: uwtactr

Tel.: 511 156 124

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze formulář Nahlášení dalšího uchazeče a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Zpoplatnění

Od 1. 6. 2017 je vyhlášen nový ceník. Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Často kladené dotazy

1. Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Na to Vám bohužel nedokážeme odpovědět. Roli pochopitelně hraje pečlivost při podání žádosti. Pokud žádost včetně příloh splňuje všechny potřebné náležitosti, zařazení do Režimu Ukrajina vyřídíme obratem. Rychlost dalšího postupu už je však dána úředními postupy a kapacitními možnostmi jednotlivých ministerstev.

2. V čem tedy zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty?

Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

3. Může se zaměstnavatel přihlásit do Režimu Ukrajina v případě, že nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině?

Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané.

 

Kontakt:

Bc. Martin Drápela

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 511 156 124

Související soubory:

    ŽÁDOST

    PRŮVODNÍ KARTA

   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ