Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny!

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec

(informace pro zaměstnavatele)


Věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec !!

Dne 15.6.2020 došlo k obnovení programu Kvalifikovaný zaměstnanec v jeho původní podobě, tedy pro včechny profese v hlavních třídách CZ-ISCO 4-8.


DNE 26. 4. 2017 BYLY SCHVÁLENY KOORDINAČNÍM ORGÁNEM VLÁDY UPRAVENÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA. TATO ÚPRAVA VSTOUPILA V PLATNOST OD 1. 5. 2017. Od 1. 9. 2019 JSOU PROJEKTY ŘÍZENÉ EKONOMICKÉ MIGRACE PRO STŘEDNĚ A NÍZKO KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY TRANSFORMOVÁNY NA "PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC". 

K projektu:

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se významně podílela na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a dále se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina)- nyní Program Kvalifikovaný zaměstnanec. Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů programu Kvailifikovaný zaměstnanec má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. O zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

AKTUÁLNÍ INFORMACE !

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní. Povinnost vyplnění formuláře platí pro cestovatele přijíždějící do ČR od pondělí 21. 9. 2020

Formulář bude možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.

Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje.

V souvislosti s COVID byl zaveden požadavek, který souvisí s vydáním nového ochranného opatření MZ ČR, na základě kterého je od žadatele o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) vyžadováno předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Předložení uvedeného dokladu je podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

–         ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

–         zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

–         návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

 

Co musí doložit žadatel o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec?

Žadatel musí vyplnit žádost (vzorový formulář žádosti je přiložen níže) včetně všech požadovaných příloh. Do políčka Garant je třeba vyplnit název naší organizace: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek. Žádost by měla být opatřena razítkem firmy, podpisem statutárního orgánu společnosti, jeho jménem, příjmením a datem podpisu. Žádost je třeba dodat ve formátu xls. a ve formátu pdf. (s podpisem statutárního orgánu). Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 10 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. V žádance volného pracovního místa na ÚP musí být spodní hranice nabízeného platového rozmezí rovna minimálně 1,2 násobku nejnižší úrovně zaručené mzdy. Do jaké kategorie zaručené mzdy (a tím i odpovídajícího platového ohodnocení) spadá Vámi nabízené volné pracovní místo, určené pro Vašeho budoucího zaměstnance se zaměstanneckou kartou, stanoví pracovník ÚP na základě platných předpisů.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Upozorňujeme žadatele o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec, že podmínkou k zařazení do programu je splnění zákonné povinnosti podnikatelského subjektu mít na veřejně dostupném registru (obchodní rejstřík) zveřejněny učetní závěrky (rozvaha, výkaz, příloha) nejméně za dva předcházející roky.

Podmínkou zařazení zaměstnavatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec je prokazatelná skutečnost, že zaměstnavatel zaměstnává na HPP alespoň 6 osob a také, že firma, která žádá o zařazení do programu má alespoň dvouletou historii.

Požadované přílohy žádosti

1.  Vyplněná "Průvodní karta"

2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

4. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

  • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.

   Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

  Čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR

 

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec?

Žadatel o zařazení má několik možností jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Žádost lze rovněž podat osobně v sídle kontaktního místa nebo žádost doručit prostřednictvím poštovních služeb.

Kontaktní místo KHK JM:

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: uwtactr

Tel.: 511 156 124

Na jak dlouho je zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec vydáváno?

Zaměstnavatel je do programu Kvalifikovaný zaměstnanec zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze formulář Nahlášení dalšího uchazeče a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Zpoplatnění

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec je od 1.1.2021 zpoplatněno paušální částkou 3000,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1500,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Často kladené dotazy

1. Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Na to Vám bohužel nedokážeme odpovědět. Roli pochopitelně hraje pečlivost při podání žádosti. Pokud žádost včetně příloh splňuje všechny potřebné náležitosti, zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec vyřídíme obratem. Rychlost dalšího postupu už je však dána úředními postupy a kapacitními možnostmi jednotlivých ministerstev.

2. V čem tedy zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec zrychluje vydání zaměstnanecké karty?

Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do programu Kvalifikovaný zaměstnanec se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

3. Může se zaměstnavatel přihlásit do programu Kvalifikovaný zaměstnanec v případě, že nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině?

Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané.

 

Kontakt:

Bc. Martin Drápela

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 511 156 124

Související soubory:

-    ŽÁDOST

-    PRŮVODNÍ KARTA

-   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

Vytisknout E-mail