MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE KHK JM, SPOLKU

Představenstvo Krajské hospodářské komory jižní Moravy, spolek, svolává na 30.1.2018 v 15 hod. mimořádnou členskou schůzi do restaurace a vinárny U královny Elišky, Mendlovo nám. 951/1b, Brno

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze, schválení programu.
2. Změna stanov spolku.
3. Informace o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
4. Závěr.

Registrace členů spolku bude probíhat dne 30.1.2018 od 14.45 hod. do 15.00 hodin.
V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu ze spolkového rejstříku, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci speciální plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu pro zastupování na této členské schůzi. Tato plná moc pak bude uložena v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík.

POZVÁNKA